Als bestuurder aansprakelijk voor schulden van uw BV?

Als uw BV haar schulden niet betaalt, kunt u als bestuurder soms aansprakelijk gesteld worden. Wanneer kan dat en geldt dat ook voor belastingschulden? Waar moet u voor wat betreft die aansprakelijkheid vooral op letten? Fiscale aansprakelijkheid? Een BV is een zelfstandige rechtsvorm en juist bedoeld om te scheiden van de personen erachter, bestuurders en aandeelhouders. Toch kunnen die bestuurders soms aansprakelijk gesteld worden als de BV haar schulden niet betaalt. Fiscaal gelden er echter andere regels dan in het civiele recht. Hoe zit dat?

Civiel recht
Als u in het civiele recht de bestuurder van een BV aansprakelijk wilt stellen, zal dit over het algemeen niet meevallen. Er moet dan immers sprake zijn van een bijzondere omstandigheid. Dit blijkt uit uitspraken van de Hoge Raad, onder andere uit de uitspraak van 05.09.2014 (HR:2014:2627) . Of dit zo is, moet blijken uit de feiten en omstandigheden. Als een bestuurder namens de BV een verbintenis is aangegaan en de rekening blijft onbetaald, dan kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hij bij het aangaan van de verbintenis wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de BV niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou kunnen bieden. Iets wat over het algemeen niet makkelijk te bewijzen is.

Fiscaal recht
De fiscus heeft het wat dat betreft een stuk makkelijker. Zo is wettelijk bepaald dat wanneer een BV haar loonbelasting of btw niet kan afdragen, dit gemeld moet worden bij de ontvanger. Dit kan schriftelijk of digitaal. U moet dit melden binnen twee weken nadat uw BV de belasting had moeten betalen. Let op. Bent u te laat, dan wordt u als bestuurder automatisch aansprakelijk gesteld. Wilt u uitstel van betaling of kwijtschelding, dan zult u dit apart moeten aanvragen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur? Heeft u de betalingsonmacht van uw BV netjes gemeld, dan kunt u nog aansprakelijk gesteld worden voor de schulden loon- en omzetbelasting als er sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. De fiscus zal ook dit wel moeten bewijzen. Wanneer is hier sprake van? Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is sprake bij een onbehoorlijke taakvervulling die als onverantwoordelijk, roekeloos, verregaand onnadenkend en onbezonnen kan worden aangemerkt. Dat is nogal wat en hierover mag ook geen twijfel bestaan, want er zijn natuurlijk altijd fouten, onjuiste beslissingen of weinig doordachte handelingen mogelijk zonder dat er direct sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Fiscus als laatste
Een voorbeeld hiervan zagen we voor de rechter in Den Bosch, 10.07.2015 (GHSHE:2015:1846) . De directeur van een BV die in financiële moeilijkheden verkeerde, wilde graag een doorstart maken. Daarom gooide hij het op een akkoordje met zijn schuldeisers, maar betaalde de fiscale schulden van de BV niet. Die vlieger ging helaas niet op en de directeur moest persoonlijk voor de schulden opdraaien. Had die even pech gehad.

Financieel expert.
In een andere zaak viste de fiscus achter het net omdat de DGA kon weerleggen dat hij onvoldoende toezicht had gehouden op het financiële reilen en zeilen van de BV. Hij had hiervoor zelfs externe deskundigen ingehuurd. Dat deze hun taak onvoldoende uitoefenden, kon de DGA niet verweten worden en hij hoefde dan ook niet persoonlijk voor de schulden op te draaien, Hof Amsterdam, 20.04.2017 (GHAMS:2017:1524) . Als uw BV haar loon- en omzetbelasting niet (meteen) kan betalen, moet u dit tijdig melden. Dat kan ook digitaal. Bespreek zoiets met uw adviseur. Doet u zo’n melding van betalingsonmacht, dan kunt u alleen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.