Hoe zit het als de medewerker meer of minder wil werken?

FLEXIBEL WERKEN

De Wet flexibel werken (Wfw) geeft de werknemer de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om de arbeidsduur, de werktijden of de arbeidsplaats aan te passen. Hoe gaat u om met zo’n verzoek?

Arbeidsduur, werktijden en werkplek. De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor meer/minder werken, maar ook voor aanpassing van de werktijden en wijzigen werkplek.

De formaliteiten

Voorwaarden. Aan welke voorwaarden moet de werknemer voldoen?

  • Zes maanden in dienst. Op de datum waarop de wijziging moet ingaan, is de werknemer ten minste een halfjaar in dienst.
  • Schriftelijk en op tijd. De werknemer moet minimaal twee maanden voor de ingangsdatum een schriftelijk verzoek indienen.
  • Niet te vaak. De werknemer kan een verzoek hoogstens één keer per jaar (opnieuw) indienen. Als er echter sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag deze termijn korter zijn.

Wat moet er in het verzoek staan?

  • Wanneer? De datum waarop de wijziging zou moeten ingaan.
  • Wat? Wat moet de nieuwe situatie worden: hoeveel uur per periode of hoe gespreid over de week (vier weken/maand), of wat is de gewenste arbeidsplaats?

Tip. In de cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over deze onderwerpen, check deze dus. U kunt afspraken maken over deze punten met de or of personeelsvertegenwoordiging.

Moet u dat goed vinden?

Mag u weigeren? Afhankelijk van het verzoek, gelden er andere eisen om het verzoek af te wijzen:

  • Meer/minder werken. Een verzoek om meer/minder te werken of op andere tijden, moet u honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Hiervan is bijv. sprake als het verzoek ernstige problemen geeft voor de bezetting, het rooster, de veiligheid, de financiële of organisatorische situatie.
  • Urenspreiding. Als de werknemer een verzoek doet om meer/minder te gaan werken, moet hij ook aangeven in welk rooster hij dat wil doen. In principe moet u ook deze wens honoreren, maar u moet daarbij uw belangen afwegen tegen de belangen van de werknemer. U kunt van het verzoek afwijken als zijn wens niet redelijk is.
  • Serieus nemen. Als een werknemer vraagt om aanpassing van zijn werkplek, moet u dit verzoek van de werknemer serieus overwegen en er met hem over in gesprek gaan. Een afwijzing moet u schriftelijk doen en goed onderbouwen.

Wees op tijd. Laat de beslissing één maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk weten aan de werknemer. Als u dat niet doet, mag de werknemer de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aanpassen, ook zonder uw toestemming.

Voor ‘kleine’ werkgevers

< 10 werknemers. Als u minder dan 10 werknemers in dienst heeft, moet u zelf afspraken met uw werknemers maken over aanpassing van de arbeidsduur waarbij u het belang van de werknemer meeweegt. De wettelijke regeling geldt namelijk niet voor kleine werkgevers.

De wet geeft de werknemer kansen voor diverse aanpassingen. Neem deze verzoeken serieus en reageer op tijd, want anders staat de aanpassing zoals de werknemer die wenst vast. Gebruik uw mogelijkheden om zijn verzoeken aan te passen aan uw bedrijfsbelang.